Team Building Course

เน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี โดยการใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อน จะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะความสนุกจะช่วยกระตุ้นความมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรม ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะการสื่อสาร ลดความขัดแย้ง นำไปสู่การแก้ปัญหา สร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร

In-House Training Course

การพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร ตั้งแต่การเพิ่มพูนทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิด การสื่อสารประสานงาน เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมไปถึงการสร้างมุมมองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

Consulting & Coaching

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ตลอดจนสามารถขึ้นระบบและนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

RD TRAINING

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากร สร้างทีม
สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแรง

RD TRAINING เราคือบริษัทรับจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน โดยการให้กิจกรรมเป็นโมเดลในการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไข ตกผลึกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน”

READ MORE

SELECT YOUR COURSE

Team Building Course

เน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี โดยการใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อน

In-House Training Course

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้จริง

Consulting & Coaching

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ

OUR PORTFOLIO

VIEW MORE