About Us

About Us

RD TRAINING เราคือบริษัทรับจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน โดยการให้กิจกรรมเป็นโมเดลในการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไข ตกผลึกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน”

เรายังให้บริการด้านคำปรึกษา วางแผน ออกแบบ รูปแบบในการจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training Course การจัดกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day และรูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ การจัดหาสถานที่ การจัดโปรแกรม Outing Trip พักผ่อนประจำปี ให้สอดคล้องกับเวลา งบประมาณ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก ขององค์กร อีกด้วย

RD TRAINING ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างกัน ลดความขัดแย้ง และมุ่งสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสุข การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า “บุคลากร” คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากร สร้างทีม สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแรง