การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

สถานประกอบกิจการจะต้องจัดอบรบดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน 40% ของพนักงานทั้งหมด
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน ต่อวิทยากร 1 คน
ภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน
สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานที่ต้องอบรมมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งอบรมเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน

หลักสูตร การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

Basic Fire Fighting in Thai ‘ s Law
ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

อบรมดับเพลิง ภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

อบรมดับเพลิง ภาคปฏิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท เอ
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท บี
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท ซี
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

 

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

 

การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงประเภทต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (ทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 6 ชั่วโมง) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้ดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ยื่นรายงานก่อนอบรมและหลังอบรม พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานของสถานประกอบการ ภายใน 30 วัน ได้รับใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของทางราชการ ที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนด ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ลงทะเบียน