เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ตลอดจนสามารถขึ้นระบบและนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

Module : ที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานสากล

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ในระบบการบริหารงาน คุณภาพสำหรับผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมทั้งช่วยปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานใน ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐาน สากลต่าง ๆ ได้แก่ ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, ISO/TS16949 เป็นต้น

 

Module : ที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต (Production Management)

ได้แก่ การวัดระดับผลิตภาพ (Productivity Measurement), การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control System), การบริหารระบบการบำรุงรักษา(Maintenance Management System), การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management), การบริหารความปลอดภัย (Safety Management), การบริหาร งานประจำวัน (Daily Management) เป็นต้น

 

Module : ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Management)

ได้แก่ 5ส , ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion), เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี ประสิทธิผล (Effective Problem Solving), กิจกรรมกลุ่มปรับปรุง คุณภาพ (Quality Control Circle), การบำรุงรักษาทวีผลแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance), การบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management), การผลิต แบบลีน (Lean manufacturing) และ Six Sigma เป็นต้น

 

Module : ที่ปรึกษาด้านทักษะการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับ สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร ได้แก่ Competency Models , Job Analysis , Job Description , Job Evaluation , Job Instruction , Job Methods , Job Relations , Performance Management System , Leadership , Supervisor in Competitive Age , Team Building , Training Roadmaps , Training Evaluation เป็นต้น

 

Module : ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กร

ประกอบด้วยระบบและแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ Key Performance Indicators (KPIs) , Balanced Scorecard  , Knowledge Management (KM), Cross-Functional Alignment, Individual Development Plan (IDP) , Organizational Assessment , Strategic Planning เป็นต้น

ลงทะเบียน