Module :

Effective Teamwork & Team Building

หลักสูตร การสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทีม Team Building คือ การละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

READ MORE

Module :

Positive Thinking

หลักสูตร ความคิดเชิงบวก “สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

Positive Thinking ความคิดเชิงบวก คือ ทักษะที่ทุกคนสามารถสร้างได้ บุคลากรที่มีความคิดเชิงบวกจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างมุมมองที่ดี โดยการไม่ยึดติดกับปัญหา แต่จะมองหาทางออก และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก จะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน

READ MORE

Module :

Leadership & Team Work

หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้

READ MORE

Module :

Loyalty 

จิตสำนึกรักองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน

การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร คือการสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกันในองค์กร เป็นการสร้างพลังทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวผ่านความล้มเหลว ไปสู่ความหวัง เพื่อความสำเร็จ ถ้าเราคิดดี พูดดี และทำดี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน ดังนั้นการคิดเชิงบวกจะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กร

READ MORE

Module :

Communication Skills for Efficiency

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีม ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

READ MORE

Module :

Synergy Of One Team

หลักสูตร พลังความเป็นหนึ่ง 

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายองค์กรสำเร็จได้คือ พลังแห่งการทำงานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเกิดการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจได้ บุคลากรในองค์กรต้องมีพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิด จิตใจ และการปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง มีใจสนับสนุนงานของเพื่อนร่วมงาน และทีมอื่นๆ ในองค์กร โดยถือเสมือนว่า งานใดสำเร็จเท่ากับเป็นความสำเร็จร่วมกัน

READ MORE

Module :

OUTING TRIP – PACKAGE

การจัดสัมมนาต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน


ภายใต้สโลแกน We Are One Team & One Team One Mind

— ค่าใช้จ่าย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีด้านอบรม 200% —

Outing Trip กิจกรรมพักผ่อนประจำปี หรือ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ที่จัดร่วมกับ สัมมนาของบริษัทฯ การประชุมภายใน หรือ การจัดกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day , Night Party เป็นต้น

ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงานได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรกหลักคิด สาระ ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์หลักขององค์กร

READ MORE

Module :

Habit of Success for Proactive Working

หลักสูตร อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก


การทำงานในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา หาก ต้องการประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว คิดเร็ว  วางแผนการดำเนินงานให้ทันหรือ นำต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องแม่นยำ รวม ไปถึงการตัดสินใจดำเนินงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้วย บุคลากรยุคใหม่จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่คิดและทำงานในเชิงรุก ฝึกการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มี ขั้นตอนมากมาย ให้มีความกระชับเท่าที่จำเป็น ปรับทัศนคติใหม่ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องที่จะช่วยสนับสนุนให้การ ทำงานเชิงรุกเป็นเรื่องที่ง่ายและก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และยังคงประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานในระดับสูงสุดด้วย

READ MORE

Module :

Organization Development (OD)

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การพัฒนาองค์กร Organization Development : OD โดยการนำหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เข้ามาใช้ วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้ บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

READ MORE

Module :

Think Out of the Box for Success

หลักสูตร การคิดนอกกรอบ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

การที่จะทำให้องค์กรนั้นมีความโดดเด่นภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คือการสร้างทีม การทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ดั้งนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด คือการพัฒนาวิธีการคิด แนวการคิด แต่อย่างไรก็ตาม การที่พนักงานคิดได้ คิดเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับองค์กร แต่แท้ที่จริงนั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร เพราะการคิดได้ หรือการคิดเป็น เท่ากับการพัฒนาให้พนักงานรู้ถึงความสำคัญของการคิด ซึ่งอาจจะไม่ได้สิ่งใหม่ๆ หรือความแตกต่างออกมา เพราะการคิดแบบเดิมๆ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ นั้นเอง

READ MORE

Module :

Team Building “We Are One Team”

หลักสูตร การสร้างความร่วมมือในองค์กร

การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

READ MORE