Module :

Team Building “We Are One Team”

หลักสูตร การสร้างทีม เพราะเราคือทีมเดียวกัน

การสร้างทีม Team Building คือ การละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

READ MORE

Module :

Positive Thinking

หลักสูตร ความคิดเชิงบวก “สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

Positive Thinking ความคิดเชิงบวก คือ ทักษะที่ทุกคนสามารถสร้างได้ บุคลากรที่มีความคิดเชิงบวกจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างมุมมองที่ดี โดยการไม่ยึดติดกับปัญหา แต่จะมองหาทางออก และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก จะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน

READ MORE

Module :

Leadership & Team Work

หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้

READ MORE

Module :

7 QC Tools

เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

READ MORE

Module :

Why-Why Analysis Technique

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique

การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และการเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก มีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

READ MORE

Module :

7 west for cost reduction

หลักสูตรการลดความสูญเสีย 7 ประการ

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ

READ MORE

Module :

PDCA

หลักสูตรการบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค


การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกองค์กร กระบวนการ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และยกระดับมาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดเวลา ลดความผิดพลาด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Action (การดำเนินการให้เหมาะสม)

READ MORE

Module :

Advance Products Quality Planning (APQP) and Control Plan

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่และแผนการควบคุม


การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบที่ตรงเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นระบบและมีแผนการควบคุมทีดี เพื่อการบริหารระบบการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

READ MORE

Module :

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA

หลักสูตรการวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ

หลักสูตรอบรม FMEA นี้ มุ่งเน้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

READ MORE

Module :

5S. Basic

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรความให้ความสำคัญ และควรให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้การทำกิจกรรม 5ส. ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กร

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ

READ MORE

Module :

Kaizen Suggestion for Work Improvement

หลักสูตร Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่า วิธีการทำงานแบบ Kaizen

READ MORE

Module :

Mind Mapping to success in work

หลักสูตร ผังความคิด พิชิต ความสำเร็จในงาน

Mind Mapping เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก และพัฒนาการทำงานของสมองร่วมกัน เพื่อให้คุณสามารถดึงศักยภาพของสมองออกมาได้ง่ายขึ้น

READ MORE

Module :

Considering and Problem Solving

หลักสูตร การพิจารณาและการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

READ MORE

Module :

Problem Analysis & Assessment

หลักสูตร การวิเคราะห์และการประเมินปัญหา

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาตรงจุดซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการระบุปัญหาที่ชัดเจนอันจะช่วยไม่ให้การคิดหลงประเด็น

READ MORE

Module :

Communication Skills for Efficiency

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานให้ได้ประสิทธิผล

การทำงานเป็นทีม ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

READ MORE