Module : 5S. Basic

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรความให้ความสำคัญ และควรให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้การทำกิจกรรม 5ส. ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กร

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในองค์กร
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
 • ความหมายของ 5ส แต่ละตัว
 • การดำเนินกิจกรรม 5ส การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ
 • ขั้นตอนการแบ่งโซน 5ส บริษัท และการจัดโซนย่อย
 • ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม 5ส
 • การพัฒนาและการปรับปรุง5ส อย่างต่อเนื่อง
 • แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กร
 • ขั้นตอนการทำความสะอาดประจำวัน/สัปดาห์ และการทำ Big Cleaning Day
 • การประยุกต์ใช้ 5ส กับการปฏิบัติงานต่างๆ
 • Work Shop
 • สรุป และถาม ตอบ

ลงทะเบียน