Module : Considering and Problem Solving

หลักสูตร การพิจารณาและการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการ ตัดสินใจไปแล้ว

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องการระบุปัญหา การพิจารณาแยกแยะประเภทปัญหาและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การหาสาเหตุที่รากเหง้าและการพิสูจน์เพื่อเลือก และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ และสรุปผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการดำเนินการตามขั้นตอน ตามข้อ 1 ให้เกิดทักษะใหม่ (เปลี่ยนจากอดีตที่เคยใช้)

 

 

หัวข้อ / เนื้อหา

 1. Sharing วิธีการพิจารณาและแก้ไขปัญหา ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เคยผ่านมาและเสนอแนะ
 2. นิยามปัญหา ประเภทปัญหา และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า
 3. Workshop ฝึกการระบุปัญหา แยกประเภท และเลือกเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า
 4. ขั้นตอนการระบุปัญหา การวิเคราะห์ การเลือก การพิสูจน์ต้นเหตุหรือรากเหง้า การวางแผน การปฏิบัติ ติดตามผลและสรุปผล
 5. ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 6. Workshop ในการเขียนขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 7. Workshop ตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่กำหนดในข้อ 6
 8. นำเสนอของแต่ละกลุ่ม เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้
 9. Q&A สรุปและถาม ตอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม/สัมมนา

วิธีการสอน

 • MIAP เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรทำให้ดู หรือยกตัวอย่างมาให้ดู เพื่อเสริมความเข้าใจ จนปฏิบัติได้
 • การประเมินผล Output จาก Workshop

ลงทะเบียน