Module : Habit of Success for Proactive Working

หลักสูตร อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก

หลักการและเหตุผล

 

การทำงานในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา หาก ต้องการประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว คิดเร็ว  วางแผนการดำเนินงานให้ทันหรือ นำต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องแม่นยำ รวม ไปถึงการตัดสินใจดำเนินงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้วย บุคลากรยุคใหม่จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่คิดและทำงานในเชิงรุก ฝึกการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มี ขั้นตอนมากมาย ให้มีความกระชับเท่าที่จำเป็น ปรับทัศนคติใหม่ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องที่จะช่วยสนับสนุนให้การ ทำงานเชิงรุกเป็นเรื่องที่ง่ายและก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และยังคงประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานในระดับสูงสุดด้วย

จะเห็นได้ว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่มีการวางแผนและการปฏิบัติงานในเชิงรุกนั้น จะสามารถดำเนิน ภารกิจของตนเองไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องพบกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ องค์กรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และความสามารถในการคาดการณ์ สถานการณ์อย่างแม่นยำของบุคลากรและ ดำเนินการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงแค่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดภายใต้ สภาวการณ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่จะช่วยให้องค์กรสามารถขยับขับเคลื่อนไปข้างหน้า เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัดแม้แต่น้อย ดังนั้น ร่างหลักสูตรดังกล่าวจึงมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและชี้ แนะแนวทางในการ วางแผนและการทำงานในเชิงรุกอย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนาอุปนิสัยการทำงานเพื่อความสำเร็จ 7 ประการ ของ Stephen R. Covey

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง แล้วพัฒนาอุปนิสัย Habit ที่ดีในตัวเองให้เป็นบุคลากรทรงประสิทธิผลใน Style ของตัวเอง
  2. เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ สำหรับการเป็นบุคลากรทรงประสิทธิผล และมีแนวทางในการพัฒนาคนเองให้มีคุณภาพ
  3. เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ จนกลายเป็นอุปนิสัยของตัวเองต่อไป
  4. เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงเนื้อหา พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันที หลังการฝึกอบรม

 

เนื้อหาหลักสูตร

(1) หลักการที่สำคัญของการพัฒนาตนเอง

แนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล

การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พัฒนาตัวเอง

การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)

 

Workshop : การประยุกต์หลักการสำคัญในการพัฒนาตัวเอง (Workshop “ASK Analysis”)

 

(2) อุปนิสัย 7 ประการเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ “The 7 Habits of Highly Effective People”

อุปนิสัยที่ 1 Be Proactive เริ่มต้นลงมือทำก่อน (Workshop “Proactive และ Reactive”)

อุปนิสัยที่ 2  Begin with the End in Mind มีเป้าหมายชัดเจน(Workshop การตั้งเป้าหมายขององค์กรตามหลักการ SMART)

อุปนิสัยที่ 3 Put First Things First ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน (Workshop การจัดระดับความสำคัญของงาน Priority Job)

อุปนิสัยที่ 4 Think Win / Win คิดแบบชนะทั้งสองฝ่าย(Workshop ผู้ชนะ4ทิศ)

อุปนิสัยที่ 5 Seek First to Understand, Then to Be Understood เข้าใจคนอื่นก่อน

อุปนิสัยที่ 6 Synergize ทำงานเป็นทีม (Teambuilding Activity)

อุปนิสัยที่ 7 Sharpen the Saw พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 

วิธีการ

  1. การบรรยายเชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 30%
  2. การฝึกปฏิบัติ และ Workshop 30%
  3. กิจกรรม 40%

ลงทะเบียน