Module : Leadership & Team Work

หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. สามารถสร้างกระบวนการคิดและการบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
 2. สามารถเรียนรู้และเข้าใจใน บทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้นำ
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการฟังและการสื่อสารที่ดี

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 • ทำไมต้องมีต้องมี “ภาวะผู้นำ” ทำไมต้อง “ทำงานเป็นทีม”
 • แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหาร
 • คุณลักษณะของผู้นำ และบทบาทของผู้นำที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • การทำความเข้าใจเรื่อง “คน” เรื่อง “ทีม” (เข้าใจคน เข้าใจงาน)
 • การสร้างภาวะผู้นำที่ดี กับการทำงานเป็นทีม
 • คุณลักษณะของผู้นำมืออาชีพ หัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำ และความสำเร็จของคนและองค์กร
 • ผู้นำ กับการสร้างทีมงาน และการสื่อสาร สำหรับเป้าหมายที่ดีในการทำงาน
 • ทักษะการสื่อสารที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
 • หลักการทำงานเป็นทีม
 • สรุป และถาม ตอบ

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ
 • มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี
 • รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้
 • สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี

 

รูปแบบการสอน

 • ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 30 %
 • ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
 • กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 40 %

ลงทะเบียน