Module : Loyalty & Organizational Awareness

จิตสำนึกรักองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน

Module :

Loyalty & Organizational Awareness

จิตสำนึกรักองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร คือการสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกันในองค์กร เป็นการสร้างพลังทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวผ่านความล้มเหลว ไปสู่ความหวัง เพื่อความสำเร็จ ถ้าเราคิดดี พูดดี และทำดี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน ดังนั้นการคิดเชิงบวกจะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กร และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. ปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน
 3. เพื่อเรียนรู้หลักการ การจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดบวกรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น
 5. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสำนึกรักองค์กร
 • การเปิดใจตนเองในการรับและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสร้างองค์กรที่ยั่งยืน
 • การเปลี่ยนวิธีคิด คิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน คิดบวกกับงาน และคิดบวกกับองค์กร
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก และสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกัน
 • การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 • สร้างจิตสำนึกในการสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจและตระหนักในบทบาทน้าที่ เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า
 • กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก
 • สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กร และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้นำกระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้ปฎิบัติได้จริง
 • ผู้เข้าอบรมได้รับการปลูกฝังค่านิยมของบริษัทฯ
 • การแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องในการแบ่งทีม
 • การประสานการทำงานที่ดีร่วมกันทั้งองค์กร
 • การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ในการทำกิจกรรม
 • การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กรของตนเอง

 

รูปแบบการสอน

– การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่ง ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่ใช่การอบรมแบบเดิมที่มีแต่วิชาการ

– การเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ “ที่มีส่วนร่วม ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ประกอบเนื้อหาสาระ”

– การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

– การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

ลงทะเบียน