Module : Organization Development (OD)

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่มีศักยภาพคือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ องค์กรที่อยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั้นก็คือองค์กรที่ต้องมีการปรับตัวตลอดจนพัฒนาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคด้วยนั่นเอง ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของทุกองค์กรก็คือการมุ่ง “พัฒนาองค์กร Organization Development : OD เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้วผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ในส่วนของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่รักในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง

การพัฒนาองค์กร Organization Development : OD โดยการนำหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เข้ามาใช้ วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้ บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับสภาพแวดล้อมได้
 4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร OD มีการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม การสร้างทีม สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายส่วน ทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองค์กรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั้นมีดังนี้

 1. ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง
 2. ต้องสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
 3. ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม
 4. สร้างจิตสำนึกในการบริการที่เป็นเลิศ
 5. การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
 6. การสื่อสารที่ดี
 7. ทำงานอย่างไรให้มีความสุข เพื่อความสำเร็จของคนและงาน

ลงทะเบียน