Module : PDCA

หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกองค์กร กระบวนการ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และยกระดับมาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดเวลา ลดความผิดพลาด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Action (การดำเนินการให้เหมาะสม) สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง และทุกๆ องค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ ตามขั้นตอน PDCA
 1. สามารถนำกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดและหลักการของ PDCA
 • ความเป็นมาและความหมายของ PDCA
 • ทำไมต้องนำ PDCA มาใช้ในองค์กร
 • กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ PDCA
 • การใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงานจริง
 • Work Shop นำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ในการวิเคราะห์
 • สรุป และถาม ตอบ

ลงทะเบียน