Module : Positive Thinking

หลักสูตร ความคิดเชิงบวก “สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

หลักการและเหตุผล

Positive Thinking ความคิดเชิงบวก คือ ทักษะที่ทุกคนสามารถสร้างได้ บุคลากรที่มีความคิดเชิงบวกจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างมุมมองที่ดี โดยการไม่ยึดติดกับปัญหา แต่จะมองหาทางออก และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก จะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กรได้อย่างยั่งยืน “เราเชื่อว่าบุคลากรคุณภาพควรเริ่มต้นจากภายใน”

 

วัตถุประสงค์

 1. ปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน
 2. เพื่อเรียนรู้หลักการ การจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
 4. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก
 • คิดบวกคืออะไร และประโยชน์จากการคิดบวก
 • การเปลี่ยนวิธีคิด คิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน คิดบวกกับงาน และคิดบวกกับองค์กร
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก และสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกัน
 • การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 • สร้างจิตสำนึกในการสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจและตระหนักในบทบาทน้าที่ เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
 • กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก
 • สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กร และพัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

การพัฒนาบุคลากรให้มี  “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

จะสามารถทำให้ปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรลดลงได้

ลงทะเบียน