Module : Problem Analysis & Assessment

หลักสูตร การวิเคราะห์และการประเมินปัญหา

หลักการและเหตุผล

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาตรงจุดซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการระบุปัญหาที่ชัดเจนอันจะช่วยไม่ให้การคิดหลงประเด็น มีกระบวนการรวบรวมรายละเอียดของปัญหาที่จะนำไปสู่การระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ใกล้เคียงในเวลาที่รวดเร็ว และมีขั้นตอนทดสอบเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด รวมทั้งวิธีพิสูจน์ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลอีกด้วย

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องค้นหาปัญหา การวิเคราะห์และการประเมินปัญหา
 2. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการดำเนินการตามขั้นตอน ตามข้อ 1 ให้เกิดทักษะ

 

หัวข้อ / เนื้อหา

 1. การแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการค้นหาปัญหา การวิเคราะห์และประเมินปัญหา ที่ผ่านมาของกลุ่มผู้เช้ารับการอบรม
 2. นิยาม การค้นหา การวิเคราะห์และประเมินปัญหา
 3. Workshop นิยาม การค้นหา การวิเคราะห์และประเมินปัญหา
 4. ขั้นตอนการค้นหาปัญหา การวิเคราะห์และการประเมินปัญหา
 5. ตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน
 6. Workshop ในการวิเคราะห์และประเมินปัญหา
 7. นำเสนอของแต่ละกลุ่ม เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้
 8. Q&A สรุปและถาม ตอบ

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม/สัมมนา

วิธีการสอน

 • MIAP เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรทำให้ดู หรือยกตัวอย่างมาให้ดู เพื่อเสริมความเข้าใจ จนปฏิบัติได้
 • การประเมินผล Output จาก Workshop

ลงทะเบียน