Module : Effective Teamwork & Team Building

หลักสูตร การสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การสร้างทีม Team Building คือ การละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ”

การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน โดยการให้กิจกรรมเป็นโมเดลในการทำงาน ร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไข ตกผลึกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน
  2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในทีมงานและองค์กร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
  3. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความ “เชื่อมั่นในตัวเอง” การสร้างความ “เชื่อมั่นในทีม”
  • สร้างจิตสำนึกในการมี “เป้าหมายร่วมกัน”
  • พร้อมยอมรับใน “ความแตกต่าง” ของทุกคนในทีม
  • สร้างจิตสำนึกใน “การสื่อสารที่ดี” และมี “การประสานงาน” อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจและ “ตระหนักในบทบาทหน้าที่” เพื่อสร้างผลงานขององค์กร “ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ”
  • สร้างจิตสำนึก “รักสามัคคี” ในทีมงาน “รักองค์กร” และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ Learning Activity จะแฝงไปด้วยประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากมาย ในการทำกิจกรรม ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกในทีมร่วมกัน ฝ่าฝัน ปัญหา  อุปสรรค ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายแห่งชัยชนะ หากมีการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปปรับปรุง พัฒนาใช้กับชีวิตประจำวัน  ก็อาจจะเป็นแนวทางดำรงชีวิตในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม  รวมทั้ง  ถ้าพนักงานทุกท่านได้เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรเช่นกัน

“บุคลากร” คือ สิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร

ลงทะเบียน