Module : Team Building “We Are One Team”

หลักสูตร การสร้างความร่วมมือในองค์กร

หลักการและเหตุผล

 

การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความสนิทและความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันระหว่างบุคลากร
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก เมื่อมีโอกาส
  3. เพื่อให้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
  4. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสนุกกับการแบ่งปัน
  5. เพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานและองค์กร
  6. เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง
  7. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  8. เพื่อให้มีทัศนคติเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
  9. เพื่อใช้กิจกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ต้องการสอดแทรก

 

เนื้อหาหลักสูตร

Team Building by Active Learning

หลักสูตร สามารถปรับได้ตามค่านิยมองค์กรและความต้องการของผู้เรียน

บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30%

Workshop 30%

เกมส์และกิจกรรม 40%

ลงทะเบียน