Module : Why-Why Analysis Technique

หลักสูตร การแก้ไขปัญหา

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และการเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก มีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ การวิเคราะห์ด้วยการถาม ทำไม? ทำไม? หรือ Why Why Analysis จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงประเด็นมากที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นๆ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถ้าหากใครมีหลักการคิด วิเคราะห์แบบ Why Why Analysis ก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรวดเร็วในการทำงานอย่างมาก

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตามหลักของ Why Why  Analysis ให้มากขึ้น
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ เครื่องมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย Why Why Analysis และหลักการ 5 Gen

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • Why Why Analysis คืออะไร
 • ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลัก Why Why Analysis
 • แนวคิดการแก้ไขปัญหาของ Why Why Analysis
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหา
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ Why Why Analysis
 • หลักการ 5Gen เพื่อการวิเคราะห์ Why Why
 • ทำไม การวิเคราะห์ Why Why Analysis จึงต้องใช้ควบคู่กับ 5Gen
 • ข้อควรระวังในการทำ Why Why Analysis
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการวิเคราะห์ Why Why Analysis
 • Workshop เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์
 • สรุป และถาม ตอบ

ลงทะเบียน