MODULE : Team Building & CSR Activity

กิจกรรมเพื่อสังคม

Team Building & CSR Activity

กิจกรรม เพื่อสังคม

การจัดกิจกรรม CSR ชื่อเต็ม Corporate Social Responsibility เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

  • กิจกรรม การบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน หรือ ชุมชน
  • กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียน เช่น การทาสี สร้างห้องสมุด หรือ สนามเด็กเล่น
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
  • กิจกรรม การยิ่งเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อปลูกป่า
  • กิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้ำ
  • กิจกรรม การเลี้ยงอาหารเด็กหรือผู้สูงอายุ ตามสถานสงเคราะห์
  • กิจกรรม การเก็บขยะชายหาด

ลงทะเบียน