MODULE : Team Building & Sport Day

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นทีม

Team Building & Sport Day

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นทีม

การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม , กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

กิจกรรม sport day สามารถจัดในรูปแบบการแข่งขันกีฬาประจำปี จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งาสามารถจัดการแข่งขันกีฬาให้กับท่านได้ทุกรูปแบบตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากล หรือกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาให้เหมาะกับพนักงานหรือรูปแบบองค์กรของท่านตามอย่างที่ท่านต้องการ

ลงทะเบียน