บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด

About This Project

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ พลังบวก ในการทำงานเป็นทีม

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โรงแรม เอส ดี อเวนิล

 

วิทยากร อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)