บริษัท ยัสปาล จำกัด JASPAL

About This Project

หลักสูตร การสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Teamwork 2018

โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา
27-28 ตุลาคม 2561
โรงแรม อมรพันธ์ วิลล่า จ.ระยอง