บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด

About This Project

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

9 – 10 พฤศจิกายน 2562

โรงแรม อิงธาร รีสอ์ท จ.นครนายก

วิทยากร อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฎร์)