เค.ซี.กรุ๊ป

About This Project

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

We Are One Team

 

21 – 22 พฤศจิกายน 2562

โรงแรม วังนกแก้ว พาร์ค วิว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

วิทยากร อ.หนึ่ง (คุณดนุพล แก้วสีหมอก)