Service

Team Building Course

เน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี โดยการใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อ

In-House Training Course

การจัดอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้จริง

Consulting & Coaching

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ