Team Building “We Are One Team” 1 Day

Module : Team Building

โครงการ/หลักสูตร การสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล

การสร้างทีม Team Building คือ การละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ”

การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน โดยการให้กิจกรรมเป็นโมเดลในการทำงาน ร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไข ตกผลึกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน
  2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในทีมงานและองค์กร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
  3. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร
  • ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อทีม
  • สร้างจิตสำนึกในการมี เป้าหมายร่วมกัน ของทีม
  • พร้อมยอมรับใน ความแตกต่าง ของสมาชิกในทีม
  • สร้างจิตสำนึกใน การสื่อสารที่ดี และมี การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจและ ตระหนักในบทบาทน้าที่ ของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร
  • เข้าใจและตระหนักในการทำงานเป็นทีมที่ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า เพื่อพัฒนาคน และผลงานของหน่วยงาน
  • สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ Learning Activity จะแฝงไปด้วยประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากมาย ในการทำกิจกรรม ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกในทีมร่วมกัน ฝ่าฝัน ปัญหา  อุปสรรค ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายแห่งชัยชนะ หากมีการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปปรับปรุง พัฒนาใช้กับชีวิตประจำวัน  ก็อาจจะเป็นแนวทางดำรงชีวิตในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม  รวมทั้ง  ถ้าพนักงานทุกท่านได้เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรเช่นกัน

กิจกรรม Team Building จะเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี โดยการใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อน กระตุ้นความมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรม ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะการสื่อสาร ลดความขัดแย้ง นำไปสู่การแก้ปัญหา สร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร

การละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี

การแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานในแต่ละฐาน จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้และเพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม

** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือตามข้อตกลง **

ลงทะเบียน