Trr

RD TRAINING

เราคือบริษัทรับจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Team Building เป็นการนำกิจกรรมเข้ามาผสมผสานกับเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสอดแทรกหลักความคิด เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน โดยการให้กิจกรรมเป็นโมเดลในการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไข ตกผลึกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน”

เรายังให้บริการด้านคำปรึกษา วางแผน ออกแบบ รูปแบบในการจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training Course  การจัดกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day  และรูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ การจัดหาสถานที่ การจัดโปรแกรม Outing Trip พักผ่อนประจำปี ให้สอดคล้องกับเวลา งบประมาณ  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก ขององค์กร อีกด้วย

Select Your Course

Team Building Course

เน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี โดยการใช้เสียงหัวเราะ และความสนุกเป็นพลังในการขับเคลื่อน จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

In-House Training Course

การจัดอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้จริง

Consulting & Coaching

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ